Adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelésről

 

A(z) Szarkáné Szigeti Adrienn Ágnes, mint egyéni vállalkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja.

 

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

Név: Szarkáné Szigeti Adrienn Ágnes

Székhely: 1182. Budapest, Vércse utca 11.

Postacím: ua

Központi e-mail cím:

Központi telefonszám: 06-30-201-4320

 

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 

Kezelt adatok köre:

Az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok: érintett neve, e-mail címe, üzenet szövege.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő weboldalának üzemeltetését a(z)Szarkáné Szigeti Adrienn Ágnes,  mint adatfeldolgozó látja el.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig), vagy az érintett törlési kérelméig.

 

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a www.enpiciponim.hu honlapon keresztül a látogató felvegye vele a kapcsolatot. A „Kapcsolatfelvétel” menüpont alatt az érintett neve, valamint e-mail címe megadása után elküldheti üzenetét Adatkezelő részére. Az üzenet elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az Adatkezelő adatkezelésre vonatkozó szabályait, amit egy jelölőnégyzet bejelölésével tehet meg. 

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
  • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, 
  • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
  • élhet adathordozhatósághoz való jogával amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik,
  • jogorvoslattal élhet.

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

 

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. 

 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot!

 

Budapest, 2021. 12. 11.